Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest Consulting Pohl z siedzibą w Görlitz (02826), Berliner Str. 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Görlitz, posiadająca numer podatkowy: St.Nr.: 207/212/02365 (dalej zwana: „CONSULTING POHL”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.
 2. Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) stanowi informację na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez CONSULTING POHL od osób, których dane te dotyczą, w związku z korzystaniem przez nie z usług CONSULTING POHL (w tym świadczonych drogą elektroniczną), zapytaniami kierowanymi do CONSULTING POHL, procesem ofertowania, udziałem w konferencjach, webinariach oraz innych podobnych wydarzeniach organizowanych przez CONSULTING POHL, udziałem w procesie rekrutacji pracowników CONSULTING POHL, subskrypcją Newslettera lub innych kanałów informacji o produktach i usługach CONSULTING POHL, wymianą korespondencji etc., w tym w szczególności od użytkowników naszego serwisu internetowego.
 3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jej postanowieniami, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.
 4. CONSULTING POHL ma świadomość znaczenia ochrony prywatności dzieci, w szczególności w Internecie. Serwisy internetowe CONSULTING POHL nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jedną z zasad polityki CONSULTING POHL w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 13 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, w których dane tego typu są częścią działań związanych z realizacją profesjonalnych usług.
 5. Zamieszczone w serwisach internetowych CONSULTING POHL linki mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm współpracujących z CONSULTING POHL. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. CONSULTING POHL gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.
 2. Kontaktując się z CONSULTING POHL za pomocą komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej, telefonicznie lub wypełniając Kartę Informacyjną przekazują Państwo swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy, adres zamieszkania, dane bankowe lub inne informacje niezbędne do wykonania usługi przez CONSULTING POHL.
 3. Dane osobowe pozyskiwane przez CONSULTING POHL przetwarzane są w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której dane zostały podane:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych przez CONSULTING POHL;
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
  4. marketingu bezpośredniego produktów i usług CONSULTING POHL;
  5. tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne CONSULTING POHL, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, targetowanie reklam, remarketing, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych; ocena funkcjonowania serwisu internetowego CONSULTING POHL, w tym statystyk oglądalności podstron;
  6. jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu przez CONSULTING POHL drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).
 4. Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że CONSULTING POHL uzyska od Państwa zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.
 5. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:
  1. wykonania umowy zawartej z Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez CONSULTING POHL jest umowa;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną jest ten obowiązek prawny;
  3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CONSULTING POHL, tj. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, zapobiegania oszustwom lub dochodzenia i obrony roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes CONSULTING POHL.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że CONSULTING POHL nie będzie w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.

3. PRZYSŁUGUJĄCE PANSTWU UPRAWNIENIA

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez CONSULTING POHL ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. W razie udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną), zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny (tzw. Newsletter), może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie.
 3. Osoba udostępniające swoje dane osobowe CONSULTING POHL ma prawo żądania od CONSULTING POHL niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a CONSULTING POHL ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega CONSULTING POHL.
 4. Osoby udostępniające swoje dane osobowe CONSULTING POHL mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający CONSULTING POHL sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. CONSULTING POHL nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CONSULTING POHL są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez CONSULTING POHL odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła CONSULTING POHL, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez CONSULTING POHL bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z CONSULTING POHL w sposób wskazany w pkt 8. poniżej.
 7. CONSULTING POHL poinformuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał na Państwa żądanie, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CONSULTING POHL przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane przekazujemy:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   1. naszym przedstawicielom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
   2. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
   3. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu naszych usług przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;
   4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. urzędowi skarbowemu, prokuraturze, sądowi – jeśli się o to zwrócą)
  3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
   2. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie;
   3. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, doradczych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 2. Obecnie CONSULTING POHL nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.
 3. CONSULTING POHL może udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. CONSULTING POHL nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:
  1. zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z CONSULTING POHL – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CONSULTING POHL:
   1. przez czas wykonywania obowiązków;
   2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe); lub
   3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;
  3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CONSULTING POHL:
   1. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu – w okresie, w którym korzystacie Państwo z efektów wykonanych przez nas usług;
   2. zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami;
   3. dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia.

6. AUTOMATYCZNE GROMADZENIA DANYCH

PLIKI COOKIES. DANE EKSPLOATACYJNE. NARZĘDZIA GOOGLE

 1. Podczas korzystania z serwisu internetowego CONSULTING POHL, dane dotyczące użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych serwisów internetowych, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej serwis internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
 2. Dzięki zapisaniu plików Cookies na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) CONSULTING POHL może m. in.:
  1. Dostosować funkcjonowanie serwisu do Państwa potrzeb.
  2. Wyeliminować konieczność logowania się przy każdej wizycie w serwisie (w przypadku obszarów dla zarejestrowanych użytkowników/klientów).
  3. Zapamiętywać Państwa ustawienia z sesji na sesję.
  4. Zwiększyć szybkość działania i bezpieczeństwo serwisu.
  5. Spersonalizować serwis zgodnie z Państwa potrzebami i umożliwić użytkownikom szybsze znajdowanie potrzebnych informacji.
  6. Stale udoskonalać serwis z myślą o użytkownikach.
  7. Zwiększać efektywność działań marketingowych.
 3. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 4. W trakcie korzystania przez użytkownika z naszych serwisów internetowych, CONSULTING POHL korzysta z trzech rodzajów plików Cookies: sesyjnych, stałych oraz marketingowych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki marketingowe to „ciastka” zapisywane przez inne zewnętrzne skrypty używane na naszych stronach. Używane są one przez nas głównie w celach remarketingowych (patrz punkty 6.11.-6.15 poniżej).
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisach internetowych Consulting Pohl.
 8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 9. CONSULTING POHL przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z jej serwisów internetowych (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisami. Od momentu połączenia się użytkownika z serwisem internetowym, w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 10. CONSULTING POHL może korzystać z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików Cookies anonimowe informacje o stronach serwisów CONSULTING POHL odwiedzanych przez Państwa. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 11. Dodatkowo, CONSULTING POHL może korzystać z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do użytkowników, którzy odwiedzili nasze serwisy internetowe, zindywidualizowanych reklam, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.
 12. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze zbierania poprzez Google AdWords oraz Google Analytics kodów remarketingowych oraz kodów reklamodawców displayowych, a także z wyświetlania niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google w sposób określony w pkt 6.5 powyżej.
 13. Serwis internetowy CONSULTING POHL może wykorzystywać usługi remarketingu dostarczone przez Facebook Ireland Ltd („Facebook”). Usługi ta pozwalają na reklamowanie produktów i usług użytkownikom naszych serwisów internetowych w sposób ukierunkowany, oparty na zainteresowaniach użytkowników korzystających z portalu społecznościowego Facebook. Tag remarketingu świadczony przez Facebook zintegrowany jest na stronie internetowej w celu realizacji tej usługi. Dodatkowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystania danych przez Facebook oraz praw w odniesieniu do tych danych i możliwości ochrony prywatności znaleźć można w oświadczeniu o ochronie prywatności na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli Państwo nie chcecie, aby Facebook zbierał informacje na Państwa temat, mogą Państwo wyłączyć tę usługę. Aby to zrobić, muszą Państwo być zalogowani na Facebooku.
 14. Na stronie internetowej CONSULTING POHL mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku, widżet na Twitterze, czy też widżet Google+. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w serwisie internetowym CONSULTING POHL. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. CONSULTING POHL oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać powołanemu przez CONSULTING POHL inspektorowi ochrony danych osobowych, na adres e-mail wskazany w pkt 8. poniżej.
 2. CONSULTING POHL stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto CONSULTING POHL dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  4. dokładne i aktualne,
  5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  7. bezpiecznie przechowywane,
  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 3. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
 4. CONSULTING POHL stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki CONSULTING POHL w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

8. KONTAKT

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z CONSULTING POHL jako ich administratorem, pod adresem Berliner Str. 22, 02826 Görlitz, lub pod adresem mailowym: info@firma-w-niemczech.pl.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

CONSULTING POHL może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca poniżej.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 24.05.2018

Consulting Pohl © 2018

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję